सद्गुरु वंदन स्तुति महिमा

                                        [ १ ]   प्रनामि गुरू  प्रणाम  प्रभु ,   नमामि गुरु     नमन प्रभू    । स्मरामि गुरू स्मरण प्रभू    ,भजामि गुरू      भजन प्रभू     । पूजा गुरू  …