सद्गुरु वंदन स्तुति महिमा

                                        [ १ ] प्रणमामि गुरू  प्रणाम  प्रभु ,   नमामि गुरु     नमन प्रभू   । स्मरामी गुरू स्मरण प्रभू    ,भजामि गुरू      भजन प्रभू    । पूजा गुरू  पूजन प्रभू  …