सद्गुरु वंदन स्तुति महिमा

                                        [ १ ]   प्रणमामि गुरु प्रणाम  प्रभु ,   नमामि गुरु     नमन प्रभू    । स्मरामि गुरू स्मरण प्रभू    ,भजामि गुरू    भजन प्रभू     । पूजा गुरू  पूजन प्रभु      …