विश्वमुखी संस्कृति संक्रांति पर्व

संक्रांति शुभ  महापर्व         जन जन जग  कल्यानक हो । सुसंकल्पों का   दाता  ,      संस्कृति   दिन  निर्णायक हो । अमर प्रीत महा  दानी        मरयादा      सम्मानी       हो । सेवा जप तप  त्यागी           मानव    अमर कहानी   हो । …